การดำเนินการหลังจากแรงงานเข้าศูนย์ OSS(One Stop Service) ภายใน 30 มิ.ย. 2561 นี้ !! RSS