Home > ศูนย์ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > เปิดแล้ว!!! ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC:Labour Administratinon Center) ให้บริการรับลงทะเบียนสมัครงาน/รับแจ้งตำแหน่งงานว่าง แนะแนวและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ จับคู่ตำแหน่งงาน ที่เหมาะสมพร้อมส่งตัวผู้สมัครงานพบนายจ้าง การฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือ และคุ้มครองแรงงาน และสิทธิประโยชน์ประกันสังคม การให้บริการตรวจลงตราและขออนุญาตทำงาน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ กลุ่ม BOI ที่จ้างคนต่างด้าวในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ขอให้มาใช้บริการตรวจลงตรา และขออนุญาตทำงาน ณ สถานบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี เลขที่ 145 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เปิดแล้ว!!! ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC:Labour Administratinon Center) ให้บริการรับลงทะเบียนสมัครงาน/รับแจ้งตำแหน่งงานว่าง แนะแนวและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ จับคู่ตำแหน่งงาน ที่เหมาะสมพร้อมส่งตัวผู้สมัครงานพบนายจ้าง การฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือ และคุ้มครองแรงงาน และสิทธิประโยชน์ประกันสังคม การให้บริการตรวจลงตราและขออนุญาตทำงาน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ กลุ่ม BOI ที่จ้างคนต่างด้าวในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ขอให้มาใช้บริการตรวจลงตรา และขออนุญาตทำงาน ณ สถานบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี เลขที่ 145 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป RSS