สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมในงานกาชาด RSS