สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ขอประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการที่ขาดแคลนแรงงาน สามารถยื่นคำร้องขอแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง RSS