เร่ง! ดำเนินการจัดทำเล่ม CI สำหรับแรงงานเมียนมาท่ี่มีเล่ม CI เดิม/หมดอายุ ณ ศูนย์ CI ระนอง RSS