เชิญเข้าร่วมประชุมนายจ้างและสถานประกอบการ ในประเด็น ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตทำงานที่หมดอายุ 13 ก.พ.66 RSS