ข่าวประชาสัมพันธ์ : การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัย ในช่วงปีใหม่ 2566 อย่างเคร่งครัด RSS