ประชาสัมพันธ์ : สร้างการรับรู้การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามมติครม. 5 ก.ค.65 ให้เสร็จภายใน 13 ก.พ.66 RSS