แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 13 ก.พ.66 จะมีหรือไม่มี Passport/CI ต้องยื่นขอต่ออายุ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม ภายใน 13 ก.พ.66 นี้เท่านั้น!! RSS

 

ต่ออายุแรงงานต่างด้าว บัตรหมด 13 ก.พ.66