แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนตามมติ 5 ก.ค.65 สามารถเช็ครายชื่อเพื่อขอรับใบอนุญาตทำงาน บต.42 (Smart Card) ได้ที่สนง.จัดหางานจังหวัดระนอง RSS

 

ระบบตรวจสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตทำงาน บต.42 (Smart Card) กลุ่มคนต่างด้าวขึ้นทะเบียนใหม่ มติ 5 ก.ค.65

          ให้นายจ้าง/คนต่างด้าว ตรวจสอบรายชื่อ หากพบว่ามีรายชื่อ ให้คนต่างด้าวมาติดต่อขอรับบัตรด้วยตนเอง ได้ที่ สนง.จัดหางานจังหวัดระนอง เพื่อขอรับใบอนุญาตทำงาน บต.42 (Smart Card)

นายจ้างที่มีลูกจ้างจำนวนมาก สามารถทำหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปจ่ายบัตร ณ สถานประกอบการได้

ระบบค้นหาคนต่างด้าวรายคน คลิกที่ link

https://script.google.com/macros/s/AKfycbwflJu6ErfXMO1ZksslES_cX5MajtPM-Oqv-gmwdg99SjGCxaN3-e7WjA72Gm1lkaJT/exec

หาแรงงานต่างด้าว คลิก


ระบบค้นหานายจ้าง/บริษัท คลิกที่ link

https://script.google.com/macros/s/AKfycbyaX9GbqhHzMsj0eEZBUyNYM9pLktAdpCjP4GYwpBVZ38oIYUuXMsQG60tEU64Jh5BHUw/exec

หานายจ้าง/บริษัท คลิก


          **กรณีที่ค้นหาแล้วไม่พบข้อมูล เนื่องจากกรมการจัดหางานยังไม่ได้จัดส่งใบอนุญาตทำงาน บต.42 (Smart Card) มาให้ สจจ.ระนอง จึงขอให้ท่านค้นหาใหม่อีกครั้งในภายหลัง

สอบถามข้อมูล สนง.จัดหางานจังหวัดระนอง 077-862026-8