ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 RSS

 

          สืบเนื่องจากวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น