ด่วน!!! นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าว ไม่มีเอกสารแสดงตน ให้รีบดำเนินการยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าว ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ RSS