อัตราค่าธรรมเนียม

 

อัตราค่าธรรมเนียม

กำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ ฉบับละ 100 บาท

ค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าวสำหรับอาชีพรับจ้างทำงานในบ้านและอาชีพกรรมกร

1.ใบอนุญาต

 • อายุไม่เกิน 3 เดือน ฉบับละ 225 บาท
 • อายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ฉบับละ 450 บาท
 • อายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ฉบับละ 900 บาท
 • อายุเกิน 1 ปี ให้ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปี เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)

2.การต่ออายุใบอนุญาต

 • อายุไม่เกิน 3 เดือน ครั้งละ 225 บาท
 • อายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ครั้งละ 450 บาท
 • อายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ฉบับละ 900 บาท
 • อายุเกิน 1 ปี ให้ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปี เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)

3.ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 200 บาท

4.การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน ครั้งละ 900 บาท

5.การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง ครั้งละ 900 บาท

6.การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทำงาน ครั้งละ 900 บาท

7.การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไขในการอนุญาต ครั้งละ 150 บาท

ค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าวสำหรับสาขาอาชีพอื่น นอกจากสาขาอาชีพรับจ้างทำงานในบ้านและอาชีพกรรมกร

1.ใบอนุญาต

 • อายุไม่เกิน 3 เดือน ฉบับละ 750 บาท
 • อายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ครั้งละ 1,500 บาท
 • อายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ครั้งละ 3,000 บาท
 • อายุเกิน 1 ปี ให้ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปี เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)

2.การต่ออายุใบอนุญาต

 • อายุไม่เกิน 3 เดือน ฉบับละ 750 บาท
 • อายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ครั้งละ 1,500 บาท
 • อายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ครั้งละ 3,000 บาท
 • อายุเกิน 1 ปี ให้ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปี เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)

3.ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 500 บาท

4.การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน ครั้งละ 1,000 บาท

5.การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง ครั้งละ 3,000 บาท

6.การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทำงาน ครั้งละ 1,000 บาท

7.การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไขในการอนุญาต ครั้งละ 150 บาท

หมายเหตุ ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2558

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557