การส่งเสริมการมีงานทำผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บริการ ผลิต

 

นายจ้าง สถานประกอบการสามารถส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุได้ในการจ้างงานรูปแบบไม่เต็มเวลา หรือเต็มเวลา โดยผู้สูงอายุกลุ่มนี้ได้ผ่านการอบรมการเป็นวิทยากรเป็น ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวในวิถีชุมชน คนอดีต ที่เล่าเรื่องสืบสานภูมิปัญญาด้านอาหาร ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ่
ในยุคอดีต ของท้องถิ่นต้อนรับผู้มาเยือนจากต่างถิ่นด้วยอาหารโบราณ การแต่งกาย การนวดแผนโบราณ
การทำสมุนไพรอาหารโบราณ ฯลฯ โดยโทรศัพท์ขอรหัสผ่านข้อมูลส่วนบุคคลที่ 077-862-026 ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ ผู้สูงอายุ