ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 จัดหางานจังหวัดราชบุรีร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม่หลักสูตร การทำการผลิตภัณฑ์ปูนปั้นไม้เทียมเพื่องานประดับ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์) เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรม และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี(นายอังกูร ศีลาเทวากูล)ให้การต้อนรับ