โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)

 

โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)


วันที่ 20-21 ธันวาคม 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ดำเนินโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่ต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และความมั่นคงในชีวิต ได้ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ต้องการ เพื่อได้วุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น โดยได้รับบริการส่งเสริมและการสนับสนุนจากสถานประกอบการ ทั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค. เพื่อบรรยายในหัวข้อ "การแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ ในโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)" ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา โรงเรียนบ้านคาวิทยา โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ และโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 728 คน