นายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และให้กำลังใจกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอคูบัว

 

นางอัจฉรา เราจุติธรรม จัดหางานจังหวัดราชบุรี ได้นำนายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และให้กำลังใจกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอคูบัวซึ่งกลุ่มนี้เป็นวิสาหกิจชุมชมที่กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีได้เข้าไปสนับสนุน ส่งเสริม เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ www.มหกรรมอาชีพราชบุรี.com ให้กับประชาชนทั่วไป และร้านค้าผ้าจกคูบัวราชบุรี เพื่อให้มีช่องทางประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายสินค้า เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ผ้าจกคูบัว ซึ่งเป็นภูมิปัญญา มรดกทางวัฒนธรรม และของดีของจังหวัดราชบุรีที่ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชาวราชบุรีได้อีกทางหนึ่งด้วย