กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร H สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายในการดำเนินการแนะแนวอาชีพ ระหว่างสำนักงานจัดหางานจังหวัดกับหน่วยงานทางด้านการศึกษา รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวอาชีพ การบรรยายประกอบด้วย หัวข้อ 'แนวทางการก้าวสู่อาชีพในยุคการเปลี่ยนแปลง' และหัวข้อ 'การสร้างกลยุทธ์เพื่อพิชิตความสำเร็จในอาชีพ'โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน