แนะนำการจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ

 

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมของจังหวัดราชบุรี ในหัวข้อ “แนะนำการจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ” จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ค่ายหลวงบ้านไร่ ต.คลองตาคต อ.โพธาราม และสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 118 คน