การสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ

 

วันที่ 7 มกราคม 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี งานแนะแนวอาชีพ ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับกลุ่มผู้อยู่ในกระบวนการคุมประพฤติของสำนักงานควบคุมประพฤติจังหวัดราชบงุรี หัวข้อ "การสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ" ณ ศูนย์ประสาน อสค.บ้านโป่ง วัดจันทาราม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 65 คน