โครงการ 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี งานจัดหางานในประเทศ ได้ดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ภูมิปัญญา รุ่นที่ ๓ 

  หลักสูตร “การทำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเถาวัลย์” ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บ้านเลขที่ ๑๒

  หมู่ที่ ๓ ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน ๑๗ คน  โดยเป็นผู้สูงอายุที่มี

  ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๑ คน และประชาชนผู้ได้รับการถ่ายทอด จำนวน ๑๖ คน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม

  ได้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงทักษะการประกอบอาชีพเป็นอย่างดี และยังพร้อมที่จะสืบทอด อนุรักษ์ภูมิปัญญา 

  ท้องถิ่น สามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ต่อไป