บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ ในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปลอยตัวฯ

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ ในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวฯ การแนะแนวอาชีพ การสมัครงาน และการส่งเสริมการมีงานทำ ณ เรือนจำกลางจังหวัดราชบุรี ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีผู้เข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน 450 คน