กิจกรรมบรรยายและจัดนิทรรศการเพื่อการแนะแนวอาชีพ

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้งานแนะแนวอาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายและจัดนิทรรศการเพื่อการแนะแนวอาชีพ ส่งเสริมการมีงานทำ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างผ่านตู้งาน Jobbox ให้แก่ผู้ต้องหาและผู้กระทำผิดที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ ปี 2562 ดำเนินโครงการโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 60 คน