ติดต่อสำนักงาน


สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 1/56-57 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

โทรศัพท์/โทรสาร 032-322261-2

- งานต่างด้าวและต่างประเทศ กด 113,114 หรือ 086-4307384

- งานจัดหางานในประเทศ กด 112 หรือ 086-4307383

- งานแนะแนวอาชีพ กด 126 หรือ 086-4307381

- งานบริหารทั่วไป กด 110,141 หรือ 086-4307385


http://www.doe.go.th/prd/ratchaburi/general/param/site/119/cat/32/sub/0/pull/singleview/view/contacts-view