แบบคำขออนุญาตทำงาน  ค้นหา

   ประชุมรุ่นที่ 2 วันที่ 14 กันยายน 2562
   ประชุมรุ่นที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2562
   MOU แบบฟอร์มพม่า (Demand Letter Myanmar)
   MOU แบบฟอร์มการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา
   MOU แบบฟอร์มการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว
   MOU แบบฟอร์มการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
   MOU สัญญาจ้างแรงงาน สัญชาติเมียนลาว
   MOU สัญญาจ้างแรงงาน สัญชาติเมียนมา
   MOU สัญญาจ้างแรงงาน สัญชาติเมียนกัมพูชา
   MOU แบบคำขออนุญาตทำงาน
   MOU เอกสารที่ใช้ในศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
   MOU แผ่นพับ ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU
   MOU ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
   MOU ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา
   MOU บันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
   MOU บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน
   MOU บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   MOU ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   MOU ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
   MOU บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อความร่วมมือด้านแรงงาน

 1 2 >