เอกสารอื่นๆ (เพิ่มเติม)  ค้นหา

   แบบแจ้งเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชาและใบแจ้งยกเลิกการอนุญาตทำงาน (พาสสปอต)
   แบบแจ้งเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชาและใบแจ้งยกเลิกการอนุญาตทำงาน (บัตรชมพู)
   หนังสือขออนุญาตเดินทางไปตรวจสัญชาติ
   แบบหนังสือรับรองการจ้าง
   แบบฟอร์มสัญญาจ้าง (MOU)
   แบบฟอร์มคำร้องขอใบอนุญาตทำงาน(MOU)
   แบบบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวทำงาน
   แบบถ่ายทอดความรู้หรือรายงานการฝึกสอนพนักงานคนไทย
   แบบแจ้งยกเลิกการอนุญาตทำงาน
   แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
   แบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศไทย(MOU)
   แบบการขอหนังสือรับรองใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
   หนังสือมอบอำนาจ
   แบบหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาและประสบการ์การทำงาน