ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตทำงานและปรับปรุงทะเบียนประวัติคนต่างด้าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 30 พฤศจิกายน 2563 RSS

 

ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตทำงานและปรับปรุงทะเบียนประวัติคนต่างด้าว


นายจ้าง/สถานประกอบการที่ได้ยื่นแบบบัญชีรายชื่อแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว (Namelist) สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาไว้แล้ว ให้รีบยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตท.2 !!! ลงในระบบ https://e-workpermit.doe.go.th  เพื่อจะได้ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนประวัติและถ่ายบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขาจังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ด้านหลังที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี (ตึกสีขาว) นัดหมายล่วงหน้า โทร.032-322071