แบบแจ้งข้อมูลผู้ติดตามคนต่างด้าวสัญชาติลาว กัมพูชา เมียนมาและเวียดนาม อายุไม่เกิน 18 ปี ตามมติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565 RSS

 

นายจ้าง/สถานประกอบการ/บริษัทนำคนต่างด้าวฯ
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ได้กำหนดให้ผู้ติดตามคนต่างด้าวซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปดปีอยู่ในราชอาณาจักรได้ตามระยะเวลาที่บิดาหรือมารดาของผู้นั้น ดำเนินการแจ้งชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ เพศ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่น ที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงแรงงาน
จึงขอให้ท่านดำเนินการแจ้งข้อมูลผู้ติดตามคนต่างด้าว ตามแบบ ฯ ที่แนบ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ในวัน เวลาราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


<< ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ >>