กรมการจัดหางานเปิดให้บริการรับชำระเงินค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางาน ไปทำงานในต่างประเทศ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีคนหางานแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป RSS

 

กรมการจัดหางานได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
ระยะที่ ๔ ในหลายกระบวนงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนหางานที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศโดยจะเริ่มเปิดให้บริการกระบวนงานการสมัครสมาชิกกองทุนฯ กรณีคนหางานแจ้งการเดินทางด้วยตนเองเป็นลำดับแรก ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นี้


กรมการจัดหางานตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย โดยได้มีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะที่ ๔ ได้พัฒนาแล้วเสร็จ ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ใช้บริการในกระบวนงานการสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ กรณีคนหางานแจ้งการเดินทางด้วยตนเองเป็นลำดับแรก ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ให้กับคนหางานที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศและประสงค์สมัครสมาชิกกองทุนฯ โดยสามารถแจ้งการเดินทางได้ทางเว็บไซต์ https:/toea.doe.go.th ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด รวมทั้งสามารถชำระเงินค่าสมัครสมาชิกกองทุนฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนด โดยในเบื้องต้น ได้แก่ ชำระเงินผ่าน Mobile Banking และชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด โดยจะได้รับหลักฐานใบเสร็จรับเงินและบัตรสมาชิกกองทุนฯ ผ่าน Application "Smart TOEA" หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (e-Service) สำหรับการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศโดยวิธีอื่น ๆ ได้แก่ กรณีบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง หรือกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง จะได้แจ้งการเปิดให้บริการในโอกาสต่อไป
กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยวิธีการแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง สามารถสมัครสมาชิกกองทุนฯ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกำหนด เมื่อประสบปัญหาหรือประสบอันตรายในขณะที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน โดยชำระเงินค่าสมาชิกกองทุนฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางต่าง ๆ ดังกล่าว หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ - ๑ㆍ หรือกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 0๒ ๒๔๕ ๖๗๑๐ - ๑๑ ในวันและเวลาราชการ