ขั้นตอนการดำเนินการตามมติ ครม. 5 ก.ค. 2565 (สำหรับต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 ก.พ. 2566 RSS