กรมการจัดหางาน รับโล่ผู้มีอุปการคุณ งานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ปี 2565 RSS

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมาย นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นผู้แทนกรมการจัดหางาน ร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565  และรับมอบโล่ผู้มีอุปการคุณ งานวันคนพิการฯ ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) โดยมีพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี นางสาวบุณยวีร์ กล่าวว่า ตนรู้สึกยินดีที่กรมการจัดหางานได้รับเกียรติเป็น หนึ่งใน 16 ผู้ได้รับโล่ผู้มีอุปการคุณ งานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ปี 2565 ที่ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ  "คนพิการเทิดไท้ ถวายพระพรชัย 90 พรรษา สมเด็จพระพันปีหลวงในดวงใจ"  ซึ่งกรมฯ โดยสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 ได้จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานคนพิการภายในงาน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการมีอาชีพ มีรายได้ที่เหมาะสม โดยเตรียมตำแหน่งงานสำหรับผู้พิการ จำนวน 84 อัตรา และเชิญบริษัทภาคเอกชนที่มีความประสงค์จ้างงานคนพิการ จำนวน 5 บริษัท มาร่วมรับสมัครงาน เปิดโอกาสให้คนพิการได้สมัครและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง โดยมีล่ามภาษามือประจำฝ่ายนัดพบแรงงานช่วยอำนวยความสะดวก บริการให้คำแนะนำ/ปรึกษา แก่คนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงานตามมาตรา 33 หรือ ขอรับสิทธิตามมาตรา 35 รวมทั้งแนะนำช่องทางการขอใช้สิทธิของคนพิการ และการยื่นให้สิทธิตามมาตรา 35 จากนายจ้าง/สถานประกอบการ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมการจัดหางาน นอกจากนี้บูธของกรมการจัดหางานยังมีผู้พิการซึ่งได้รับสิทธิตาม ม.35 จำนวน 6 คน มาแสดงฝีมือนวดผ่อนคลาย ให้บริการกับผู้ร่วมงานและยังมีกิจกรรมเล่นเกมส์ ชิงของรางวัลด้วย 

สำหรับการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ปี 2565 จัดขึ้นโดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการทั่วประเทศ ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ได้แสดงความสามารถ ได้รับรู้วิทยาการใหม่ๆ เกี่ยวกับการป้องกันความพิการ การบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม โดยมีองค์กรคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่ส่งเสริมอาชีพให้คนพิการ เข้าร่วมจำนวน 24 หน่วยงาน จัดแสดงสินค้าจำนวน 44 บูธ 

“กรมการจัดหางานขานรับนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมแก่ผู้พิการ โดยปีนี้กรมฯได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ เพื่อเชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 34 ให้ดำเนินการให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 โดยจ้างงานคนพิการเป็นพนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนในหน่วยบริการสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนใกล้บ้าน เพื่อให้คนพิการในพื้นที่ห่างไกล ได้รับโอกาสมีอาชีพ มีงานทำอย่างทั่วถึง สามารถพึ่งพาตนเองได้ทัดเทียมคนทั่วไป” รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว