ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 RSS

 

ที่มา : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี 

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER20/DRAWER014/GENERAL/DATA0001/00001393.PDF