รายการ ประเภท
จ้างเหมาบริการรื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งระบบโทรศัพท์ สายแลน ปลั๊กไฟ บริเวณพื้นที่ทำงาน ชั้น3 ของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาขนย้ายสำนักงานกรุงเทพเขตพื้นที่ 2
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ - สำนักเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 รายการ - สำนักงานเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าว - สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว จำนวน 1 คัน
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ ประจำปี 2559 จำนวน 6 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ โรลอัพ (ROLL UP) และพาราโบล่า (PALABOLA)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึกเดินสายสัญญาณพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีสอบราคา
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ ประจำปี 2559 จำนวน 6 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 62 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ภายใต้ชื่อ "Bangkok Jobs & Career Expo 2016"
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดทำบันทึกการวางแผนอาชีพ (Career Planning) และจัดทำหนังสือแปลผลการทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์แบบคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ตท.8)จำนวน 2,500,000ฉบับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 388 389 390 391 392 >  Last ›