รายการ
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี เรื่อง การยื่นเอกสารที่ต้องชำระค่าธรรมเนียม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 เป็นต้นไป
ยกเลิกการดำเนินการคัดเลือกให้บริการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินให้แก่คนหางาน เพื่อเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานแห่งชาติ (Employment Permit System: EPS)
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.อราวัลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ทาเลนท์ (ประเทศไทย) จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ซี วาย ดับบลิว รีซอร์สเซส (ไทยแลนด์) จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.มิสค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.คุณไทเกอร์ จำกัด]