วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร
30-12-2020 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ 30-12-2020 - 08-01-2021 08-01-2021 - -
16-11-2016 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 16-11-2016 - 29-11-2016 16-11-2016 - 29-11-2016