ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (3 สัญชาติ)

ตามมติ ครม. วันที่ 20 สิงหาคม 2562 

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ : (https://e-workpermit.doe.go.th/)

สำหรับกลุ่มหมดอายุก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563 และตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563

*** ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดราชบุรี ณ ศูนย์อีซุซุ (เดิม) ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

รูปแบบการยื่นเอกสารเพื่อขอต่อใบอนุญาตทำงาน

1. รูปแบบการให้บริการขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวผ่านระบบ e-workpermit (CLM)

- การยื่น Name List ก่อน 16 ธันวาคม 2562 (ยื่นกระดาษและไม่ผ่านระบบ e-WP (CLM)) ณ สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ และ สำนักงานจัดหางานจังหวัด
การยื่นคำขอ Online และดำเนินการขออนุญาตทำงานในศูนย์ OSS 3 หน่วยงาน
การยื่นคำขอ Online และดำเนินการขออนุญาตทำงานในศูนย์ OSS 2 หน่วยงาน (ไม่มี ตม. อยู่ในศูนย์)
การยื่นคำขอ Online ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-WP (CLM) (จังหวัดที่ไม่ตั้งศูนย์ OSS)

2. เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอในแต่ละขั้นตอน
- ยื่นแบบบัญชีรายชื่อ (Name List) - Online 
  พร้อมแนบเอกสาร - สำเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง 
                                - สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรชมพู) หรือ ใบอนุญาตทำงาน (เล่มเดิม)
** นายจ้างพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน / แบบบัญชีรายชื่อ (Name List) จากระบบ

- ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (ตท.2) - Online
  พร้อมแนบเอกสาร - สำเนาใบรับรองแพทย์/ผลตรวจสุขภาพ
                                - สำเนาบัตรประกันสุขภาพ หรือสำเนาบัตรประกันสังคม
                                - หนังสือรับรองการจ้าง (ไฟล์แนบ)
และนัดหมายเข้าศูนย์บริการ OSS พร้อมพิมพ์ใบนัดหมาย

3. แบบฟอร์มสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแบบคำขออนุญาตเพื่อการอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (ตม.7)
กรมการปกครอง  1) แบบ ท.บ.1 ล่าสุด(อนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 หรือ 31 มี.ค. 2565)
  2) แบบ ท.บ.2 สำหรับผู้ติดตาม
4. คู่มือการใช้งานระบบ/คลิป Video สอนการใช้งานระบบ4.1 คู่มือการใช้งานระบบ· นายจ้าง· บริษัทนำเข้า
4.2 คลิป Video
นายจ้าง· การลงทะเบียน(Link: Youtube)
- นายจ้าง Matching บริษัทนำเข้า(Link: Youtube)
· การยื่นขอแบบบัญชีรายชื่อ (Name list) (Link: Youtube)· การตรวจสอบคำขอ Name list (Link: Youtube)
- นายจ้าง นัดหมายเข้าพบ ตม. (Link: Youtube)
- นายจ้าง ยื่นแบบ ตท.2 (Link: Youtube)

บริษัทนำเข้า· การลงทะเบียน(Link: Youtube)· การยื่นขอแบบบัญชีรายชื่อ (Name list) (Link: Youtube)· การตรวจสอบคำขอ  Name list (Link: Youtube)
- บริษัทนำเข้า จัดการข้อมูลตนเองและลูกจ้าง (Link: Youtube)
- บริษัทนำเข้า นัดหมายเข้าพบ ตม. (Link: Youtube)
- บริษัทนำเข้า ยื่นแบบ ตท.2 (Link: Youtube)

5. ตัวอย่างเอกสารที่ออกจากระบบ e-workpermit (CLM)

1. แบบบัญชีรายชื่อความความต้องการคนต่างด้าว

2. ใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน (กกจ.) และใบแจ้งชำระเงินการของอยู่ต่อในราชอาณาจักร (ตม.)

3. ใบนัดหมายเข้าศูนย์ One Stop Service (OSS)

4. ใบรับคำขออนุญาตทำงาน (ตท.2) ของกรมการจัดหางาน และทะเบียนใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวรายบุคคล

5. สถานที่ตั้งศูนย์บริการ OSS


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มในกรณีที่ขอยื่นแบบกระดาษ

1. แบบคำร้องขอบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว

2. แบบคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.7) 

3. แบบคำขอเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งชาติอื่น (ตท.2) 

4. แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของแรงงานต่างด้าว (ทบ.1)

5. แบบนำทางการดำเนินการสำหรับนายจ้าง

6. สัญญาจ้างแรงงานปกติ เมียนมาร์

7. สัญญาจ้างแรงงานปกติ ลาว

8. สัญญาจ้างแรงงานปกติ กัมพูชา

9. สัญญาจ้างแรงงานประมงทะเล เมียนมาร์

10. สัญญาจ้างแรงงานประมงทะเล ลาว

11. สัญญาจ้างแรงงานประมงทะเล กัมพูชา