เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 นายสมมาตร อนันต์ธราทรัพย์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร RSS

 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 นายสมมาตร อนันต์ธราทรัพย์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ที่ได้ผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดย Antigen Test Kit แล้ว

เดินทางไปตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าว พร้อมมอบใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว ณ สถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง/คนต่างด้าว 83 คน (ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ) โดยได้ปฎิบัติตามหลัก D-M-H-T-T ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด


สถานประกอบการ ได้กล่าวขอบคุณที่ได้อำนวยความสะดวก ไม่ต้องหยุดการผลิตและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนายจ้าง/สถานประกอบการที่จะต้องพาคนต่างด้าวมารับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงาน โดยสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ ประมาณ 30,000 บาท