tel โทรศัพท์ : 038-694023,26,28,081-7829191 email ryg@doe.go.th

โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีง RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง จัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในวันอังคารที่  28 มิถุนายน ๒๕๖5 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่นระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 


เพื่อให้นายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย  มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการอนุญาตทำงานและการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว และสิทธิประโยชน์และหน้าที่ของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 452 คน