ประชุมชี้แจงให้นายจ้างและสถานประกอบการได้รับทราบเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมี RSS

 

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2560 ที่ห้องประชุมสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมชี้แจงให้นายจ้างและสถานประกอบการได้รับทราบเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา และสร้างการรับรู้ในพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง มีนายจ้างและตัวแทนสถานประกอบการในจังหวัดระยองกว่า 2,000 คน เดินทางเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงดังกล่าวจนล้นห้องประชุม โดยห้องประชุมรับได้เพียง 500 คนเท่านั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่จึงได้เปิดห้องประชุมอีกห้อง และใช้พื้นที่บริเวณห้องโถงหน้าห้องประชุมให้นายจ้าง ได้นั่งรับฟังการชี้แจงผ่านทางเครื่องขายเสียงและนำเครื่องฉายและจอโปรเจคเตอร์เปิดได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนด้วย

นายนพดล พลอยอยู่ดี จัดหางานจังหวัดระยอง กล่าวว่า ตามที่ คสช.ได้ประกาศใช้มาตรา 44 ให้ชะลอการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 บางมาตรา รวมทั้งกระทรวงแรงงาน ได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 ของคำสั่ง คสช.ที่ 33/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่องมาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวโดยให้จัดตั้งศูนย์แจ้งการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว