แบบบันทึกข้อมูลคนต่างด้าว (มติ ครม. 28 ก.ย. 64) - แบบ Name list
   แบบบันทึกข้อมูลคนต่างด้าว (มติ ครม. 28 ก.ย. 64)
   บต.50 คำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวและคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (สำหรับคนต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามมติ ครม. 28 ก.ย. 64)- แบบ อ.3
   แจ้งเข้า - เปลี่ยนนายจ้าง (คนต่างด้าว 3 สัญชาติ)
   แจ้งออก (Work Permit)
   แจ้งออก (คนต่างด้าว 3 สัญชาติ)
   บต.56 ใบรับเรื่องการแจ้ง
   บต.55 แบบแจ้งเข้าทำงานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 64/2
   บต.54 แบบแจ้งการไม่รับคนต่างด้าวเข้าทำงาน/คนต่างด้าวไม่ยินยอมทำงาน
   บต.53 แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน ตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง มา่ตรา 46 วรรคสาม หรือมาตรา 50 วรรคหนึ่ง (3)
   บต.52 แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าวทำงาน ตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง
   บต.50 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานและคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (สำหรับคนต่างด้าวซึ่งใบอนุญาตสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย ตามมติ ครม.13 ก.ค.64)-(อ.2)
   บต.50 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานและคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (สำหรับ มติ ครม.20 ส.ค.62 และ มติ ครม.4 ส.ค.63)-(อ.1 ขอต่อ/ขอใหม่)
   บต.49 แบบคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ซึ่งเป็นผู้ต้องกักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เพื่อรอการส่งกลับตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564
   บต.48 แบบคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว 3 สัญชาติ
   บต.47 แบบแจ้งการขยายระยะเวลาทำงานตามมาตรา 62
   บต.46 หนังสือรับรองการจ้าง
   บต.45 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน กรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงานตามบัญชีสองและบัญชีสาม
   บต.44 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน (3 สัญชาติ)
   บต.44 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
   บต.39 แบบคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว
   บต.38 แบบรายการข้อมูลและเอกสารหรือหลักฐานประกอบหนังสือแจ้งการทำงานตามมาตรา 62 (Work Permit)
   บต.37 หนังสือรับแจ้งการขอขยายระยะเวลาทำงาน อันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   บต.36 หนังสือรับแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   บต.35 แบบแจ้งการขอขยายระยะเวลาทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61 (Work Permit)
   บต.34 แบบแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61 (Work Permit)
   บต.33 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว MOU (Work Permit)
   บต.32 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามมาตรา 60 วรรคสอง (Work Permit)
   บต.31 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามมาตรา 41 วรรคสี่
   บต.30 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว MOU
   บต.29 คำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 64
   บต.28 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 63/2
   บต.27 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 63/1 (ต่ออายุ คนพื้นที่สูง)
   บต.27 คำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 63/1 (ขอใหม่ คนพื้นที่สูง)
   บต.26 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 63
   บต.25 คำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 59 (ขอใหม่ธุรกิจ Work permit)
   บต.25 คำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 59 (ขอใหม่ครู Work permit)
   บต.25 คำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 59 (ขอใหม่ MOU)
   บต.25 คำขอต่อใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 59 (ต่ออายุธุรกิจ Work permit)
   บต.25 คำขอต่อใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 59 (ต่ออายุครู Work permit)
   บต.24 คำขออนุญาตทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำหรับคนต่างด้าวซึ่งถือบัตรผ่านแดน
   บต.23 คำขออนุญาตทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563
   บต.22 แบบคำขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงาน กรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน
   บต.14 แบบแจ้งจำนวนและรายชื่อลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวมาทำงาน
   บต.13 แบบแจ้งการนำคนต่างด้าวมาทำงานในราชอาณาจักร
   บต.12 ใบรับแจ้ง
   บต.11 ใบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว(สำหรับนายจ้าง)
   บต.11 ใบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว(สำหรับต่างด้าว)
   บต.10 แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน (Work Permit)
   บต.10 แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน (3 สัญขาติ)
   บต.10 แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน
   บต.9 แบบแจ้งการไม่รับเข้าทำงาน/คนต่างด้าวไม่ยินยอมทำงาน
   บต.8 แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว (สำหรับนายจ้าง)
   บต.8 แจ้งเข้า-เปลี่ยนนายจ้าง คนต่างด้าว 3 สัญชาติ
   ตท.4 คำขอรับใบแทนอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25

   ขั้นตอนการยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (ยื่น Name List MOU นำเข้าใหม่) - ฉบับบริษัทนำคนต่างด้าวทำงานในประเทศ
   ขั้นตอนการยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (ยื่น Name List MOU นำเข้าใหม่) - ฉบับนายจ้างดำเนินการด้วยตนเอง
   แบบคำขออนุญาตทำงาน
   เอกสารที่ใช้ในศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
   สัญญาจ้างในงานประมงทะเล สัญชาติกัมพูชา
   สัญญาจ้างในงานประมงทะเล สัญชาติลาว
   สัญญาจ้างในงานประมงทะเล สัญชาติเมียนมา
   สัญญาจ้างแรงงาน สัญชาติเมียนกัมพูชา
   สัญญาจ้างแรงงาน สัญชาติเมียนลาว
   สัญญาจ้างแรงงาน สัญชาติเมียนมา
   แผ่นพับ ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU
   ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
   ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา
   ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
   บันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
   บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน
   บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อความร่วมมือด้านแรงงาน
   แบบฟอร์มการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU) สัญชาติเวียดนาม
   แบบฟอร์มการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU) สัญชาติกัมพูชา
   แบบฟอร์มการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU) สัญชาติลาว
   แบบฟอร์มการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU) สัญชาติเมียนมา

   แบบคำขอการให้สัมปทาน (กกจ.พก 2-1)
   แบบคำขอการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ (กกจ.พก 2-2)
   แบบคำขอการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ (กกจ.พก 2-3)
   แบบคำขอการฝึกงาน (กกจ.พก 2-4)
   แบบคำขอการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก (กกจ.พก 2-5)
   แบบคำขอการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ (กกจ.พก 2-6)
   แบบคำขอการให้ความช่วยเหลืออื่นใด (กกจ.พก 2-7)
   แบบคัดลอกประวัติคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ (จากใบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตาม ม.35) (กกจ.พก.4)
   แบบแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35(หน่วยงานของรัฐ/สถานประกอบการ) (กกจ.พก.2)
   แบบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ) (กกจ.พก.1)