ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนการถูกหลอกไปค้าประเวณีในประเทศโอมาน RSS

 

ด้วยกรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ว่าได้ให้ความช่วยเหลือหญิงไทยที่ถูกหลอกไปค้าประเวณีในประเทศโอมาน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 จำนวน 21 คน จับกุมหญิงไทย จำนวน 3 คน ในข้อหาเป็นธุระจัดหาหญิงไทยค้าประเวณี จากการจับกุมดังกล่าวทำให้ทราบว่าผู้ถูกหลอกลวงสมัครงานผ่านอินเตอร์เน็ต โดยไม่รู้จักกันมาก่อน ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้แรงงานไทยตกเป็นเหยื่อของขบวนการหลอกลวงเช่นนี้อีก จึงขอแจ้งเตือนผู้หางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หรือในส่วนภูมิภาคสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

อย่างไรก็ตาม แรงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ควรดำเนินการ ดังนี้

- ศึกษาธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม สภาพอากาศ และวัฒนธรรมการทำงานก่อนการเดินทางเพื่อการปรับตัวและการเตรียมพร้อมด้านจิตใจในการเผชิญงาน และวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก

- แรงงานไทยควรศึกษาสัญญาจ้างอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง การจ่ายค่าจ้าง เงินค่าล่วงเวลา เงินโบนัสและเงินสิ้นสุดการทำงานเมื่อครบสัญญาและกรณีที่จะต้องถูกปรับหากทำงานไม่ครบสัญญจ้าง

- ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายได้กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศให้ชัดเจนและยอมรับในความแตกต่างที่เกิดขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศมีความผันผวนทำให้ขาดรายได้ไปบางส่วน ซึ่งไม่เข้าข่ายว่าเป็นความผิดของนายจ้าง

- แรงงานไทยควรปรึกษาขอคำแนะนำจากกรมการจัดหางานก่อนการเดินทาง เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในต่างประเทศ

- แรงงานไทยควรศึกษาช่องทางการติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูต หรือฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตในต่างประเทศ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และรับฟังคำแนะนำการใช้ชีวิตในต่าประเทศ โดยทันทีที่เดินทาไปถึงประเทศที่ไปทำงานให้ส่งเอกสารการรายงานตัวกับสถานเอกอัครราชทูตเพื่อให้ส่วนราชการไทยสามารถติดต่อให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

กรมการจัดหาานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/คนหางาน ที่จะเดินทางไปทำงานในต่าประเทศ ให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่าประเทศ โทรศัพท์ 0 2245 6708-9 ในวันและเวลาราชการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

กลุ่มงานพัฒนายุทศาสตร์การไปทำงานต่างประเทศ

28 ตุลาคม 2559