ขอเชิญประชุมชี้แจงนายจ้าง / สถานประกอบการแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา RSS

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลซึ่งใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ 31 มกราคม 2560 และแรงงานต่างด้าวกิจการแปรรูปสัตว์น้ำซึ่งใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ออกไปอีกจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เท่ากันทุกคน นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง จึงได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงนายจ้าง / สถานประกอบการเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางในการปฏิบัติงานการดำเนินการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี การตรวจสัญชาติให้กับแรงงานต่างด้าว การขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฏหมาย (MOU) หลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตทำงาน การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และความรู้ด้านกฏหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้อง จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในวันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและส่งคืนสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 หรือทางโทรสารหมายเลข ๐-๓๘๖๙-๔๐๒๗

ดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม