นายจ้าง สถานประกอบการที่ใช้แรงงาน 3 สัญชาติ พอใจ กระทรวงแรงงาน เปิดทางเลือกซื้อประกันเอกชน RSS

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน กำชับกระทรวงแรงงานให้บริหารจัดการการทำงานของแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบ เพื่อให้แรงงานข้ามชาติสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และอยู่ในระบบการจ้างงานตามกฎหมายประเทศไทย ซึ่งกระทรวงแรงงานได้บูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นายจ้าง สถานประกอบการที่ใช้แรงงานข้ามชาติ โดยตั้งแต่มติครม. วันที่ 13 ก.ค. 64 มีผลบังคับใช้ นายจ้างที่ใช้แรงงานข้ามชาติ สามารถเลือกทำประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลรัฐที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือบริษัทประกันภัยเอกชนซึ่งครอบคลุมการรักษาโรคโควิดก็ได้ ซึ่งนอกจากทำให้นายจ้าง สถานประกอบการ สามารถปฏิบัติตามมติครม.ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการลดภาระและความหนาแน่นในการให้บริการของสถานพยาบาลของรัฐในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย

“ล่าสุดผมได้สั่งการให้กรมการจัดหางาน อำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง สถานประกอบการที่ดำเนินการตามมติครม.วันที่ 28 ก.ย. 64 เพื่อให้สามารถดำเนินการตามมติครม.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันตามกำหนดเวลาโดยประสานบริษัทประกันภัยเอกชน ที่รับประกันสุขภาพกับคนต่างด้าว 3 บริษัท ได้แก่  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ตั้งโต๊ะให้บริการนายจ้าง ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร” รมว.แรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า  กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีสุชาติ โดยเร่งจัดเตรียมสถานที่สำหรับการให้บริการจัดทำประกันสุขภาพของบริษัทประกันภัย ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร ซึ่งนอกจากอำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง สถานประกอบการที่ดำเนินการตามมติครม.วันที่ 28 ก.ย. 64 แล้ว ยังมีกำหนดให้บริการต่อไปสำหรับนายจ้างที่ต้องการนำแรงงานข้ามชาติเข้าทำงานในประเทศตาม MoU ที่ต้องการซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยเอกชน 

“การเข้ามาทำงานในประเทศไทยของแรงงานข้ามชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เงื่อนไขสำคัญข้อหนึ่ง คือ แรงงานข้ามชาติจะต้องทำประกันสุขภาพ โดยนายจ้างที่กิจการอยู่ในระบบประกันสังคมต้องนำแรงงานข้ามชาติขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ในระหว่างที่ยังไม่เกิดสิทธิหรืออยู่ระหว่างเข้าสู่ระบบประกันสังคม จะต้องทำประกันสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยเป็นเวลา 4 เดือน สำหรับกิจการที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม แรงงานข้ามชาติต้องทำประกันสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64" อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว