tel โทรศัพท์ : 0-4362-4166 email red@doe.go.th

ITA ประเมินสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อข้อมูล
01โครงสร้างหน่วยงาน
02ข้อมูลผู้บริหาร
03อำนาจหน้าที่
04แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05ข้อมูลการติดต่อ 
06กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
07ข่าวประชาสัมพันธ์ 
08Q&A 
09Social Network 
  1. Facebook : https://www.facebook.com/doeroiet/
  2. เว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด : https://www.doe.go.th/roiet

การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

         -  พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
       - รายงานข้อมูลสถิติการทำงานของคนต่างด้าว
       - รายงานข้อมูลสถิติแรงงานไทยในประเทศ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service
       - Smart Job Center
       - ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

       - ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ

       - ลงทะเบียนผู้สูงอายุ

       - ทดสอบความพร้อมอาชีพ
       - ระบบการแจ้งเข้า - แจ้งออก แรงงานต่างด้าว
       - ยื่นแบบบัญชีรายชื่อ (Name List) - Online 

การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
       - เดือน ตุลาคม 2564 ถึง มกราคม 2565
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การป้องกันการทุจริต


การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงจากทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน