tel โทรศัพท์ : 0-4362-4166 email red@doe.go.th
   แบบ บต. 50 อ. 3 สำหรับขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม. 28 กย.64
   แบบ บต. 50 อ. 2 สำหรับขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวซึ่งใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย ตามมติ ครม. 13 ก.ค.64
   แบบ บต. 50 อ. 1 สำหรับต่ออายุขออนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานตามมติครม. 20 ส.ค.62 ตามมติ 13 ก.ค.64
   ประกาศ การนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU รวมถึงขั้นตอนการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม mou ( ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ) และ ประมาณการค่าใช้จ่ายของนายจ้าง/สถานประกอบการ นำเข้าแรงงานต่างด้าว ตามระบบ mou (ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19)
   รายชื่อบริษัทกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกแรงงานกัมพูชา มายังประเทศไทย
   รายชื่อบริษัทจัดหางานในประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ
   พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2561
   ตท.2 แบบขอรับใบอนุญาตทำงาน
   ตท.1 แบบขอรับใบอนุญาตทำงาน
   ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26 แบบที่ 1 กรณี การเปลี่ยนย้ายเพิ่มที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสาขาในสถานประกอบการเดิม