tel โทรศัพท์ : 0-4362-4166 email red@doe.go.th

ประวัติความเป็นมาสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2536 และพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจกรรมบางส่วนของกระทรวงมหาดไทยไปเป็นของกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2536 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2536

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการ โดยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ใหม่ในบางส่วนของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้แยกการบริหารงานด้านแรงงานและสวัสดิการสังคมออกจากกัน จัดตั้งเป็นกระทรวงแรงงาน และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดในส่วนของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานแบ่งการบริหารราชการเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีสำนักงานจัดหางานจังหวัด เป็นหน่วยงานให้บริการประชาชนในส่วนภูมิภาคซึ่งมีทุกจังหวัด สำหรับในกรุงเทพฯ ได้จัดตั้งเป็นสำนักจัดหางานเขต มีทั้งสิ้น 10 เขต