tel โทรศัพท์ : 0-4362-4166 email red@doe.go.th

ภารกิจของหน่วยงาน

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่

 • การจัดซื้อ จัดจ้าง
 • งานธุรการและงานอำนวยการ
 • งานบุคลากร
 • งานการเงินและงบประมาณ


งานจัดหางานต่างประเทศและงานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

งานจัดหางานต่างประเทศและงานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว มีหน้าที่

 • รับเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกหลอกไปทำงาน
 • วินิจฉัยคำร้องทุกข์คนหางาน
 • ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหางานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ดำเนินคดีสาย นายหน้า หรือผู้ที่จัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • พิจารณาอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
 • รับแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
 • ตรวจสอบสถานประกอบการและการทำงานของคนต่างด้าว
 • ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจ้างแรงงานและการทำงานของคนต่างด้าว


งานจัดหางานในประเทศและงานแนะแนวอาชีพ

งานจัดหางานในประเทศและงานแนะแนวอาชีพ มีหน้าที่

 • บริการจัดหางานแก่ประชาชนผู้ว่างงาน
 • รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
 • รับแจ้งความต้องการจ้างงาน
 • บริการข้อมูลทะเบียนผู้ว่างงาน
 • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
 • จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน
 • บริการจัดหางานเคลื่อนที่
 • จัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน
 • แนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 • แนะแนวอาชีพในสถานศึกษา
 • ทดสอบความพร้อมและความถนัดทางอาชีพ
 • บริการข้อมูลอาชีพ (ศูนย์ข้อมูลอาชีพ)
 • จัดกิจกรรมวันมหกรรมอาชีพ
 • ส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน
 • ส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และทหารปลดประจำการ
 • ส่งเสริมการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง
 • การสร้างอาชีพใหม่ให้คนว่างงาน