tel โทรศัพท์ : 0-4362-4166 email red@doe.go.th

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต RSS