tel โทรศัพท์ : 0-4362-4166 email red@doe.go.th

ประกาศ เรื่องรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง บริษัท Kingwhale Corporation ประเทศไต้หวัน RSS

 

ประกาศ เรื่องรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง

บริษัท Kingwhale Corporation ประเทศไต้หวัน

เปิดรับสมัครวันที่ 29 ธ.ค.64 ถึง 7 ม.ค. 65

ตำแหน่งแรงงานทั่วไป จำนวน 15 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3pE7gov

ใบสมัคร https://bit.ly/3mKPL3X

วิธีการสมัคร

1.กรอกข้อมูลในใบสมัครให้เรียบร้อย ติดรูปถ่ายตามกำหนด และแนบเอกสารหลักฐานที่ต้องที่ต่องยื่นในการสมัครบรรจุซองให้เรียบร้อย

2.ระบุชื่อที่อยู่ผู้รับ คือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่นๆ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2245 1034

3.ให้จัดส่ง ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 64 - 7 ม.ค. 65 เท่านั้น

( ถือวันที่ไปรษณีย์ หรือเอกชนต้นทางประทับตรารับเป็นสำคัญ) และเอกสารดังกล่าวต้องถึงกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศภายในวันที่ 11 มกราคม 2565 ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ