1
เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ